Predmetnik

Obvezni predmeti

RAZRED

PREDMET

1. R. 2. R. 3. R. 4. R. 5. R. 6. R. 7. R. 8. R. 9. R.
SLJ

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

MAT

4

4

5

5

4

4

4

4

4

SPO

3

3

3

DRU

2

3

TJA

2

3

4

4

3

3

GEO

1

2

1,5

2

ZGO

1

2

2

2

FIZ

2

2

NAR

2

3

BIO

1,5

2

KEM

2

2

NIT

3

3

TIT

2

1

1

GVZ

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

LVZ

2

2

2

2

2

1

1

1

1

ŠVZ

3

3

3

3

3

3

2

2

2

GOS

1

1,5

DDE

1

1

IP1

1/2

1/2

1/2

IP2

1

1

1

IP3

0/1

0/1

0/1

ODD. SK.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

SKUPAJ

20

21

22

23,5

25,5

25,5

27/28

27,5/28,5

27,5/28,5

KULT.DN.

4

4

4

3

3

3

3

3

3

NAR.DN.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TEH.DN.

3

3

3

4

4

4

4

4

4

ŠPOR.DN.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. r. izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Šola ponudi učencem pouk različnih izbirnih predmetov, ki so razdeljeni v dva sklopa, in sicer naravoslovno-tehničnega in družboslovnohumanističnega. Učenci lahko predmete izbirajo iz obeh ali samo enega sklopa. Izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši.

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. Starši morajo po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o učenčevem vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto.

Za to šolsko leto izvajamo naslednje izbirne predmete:

-multimedija,

– obdelava gradiv: les,

– šport za sprostitev,

– sodobna priprava hrane,

-poskusi v kemiji,

– turistična vzgoja,

– gledališki klub,

– likovno snovanje II, III.

Neobvezni izbirni predmeti

Za učence 4., 5. in 6. razreda šola ponudi tudi neobvezne izbirne predmete: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. V letošnjem šolske letu na šoli izvajamo italijanščino, šport in tehniko.

Diferenciacija

MANJŠE UČNE SKUPINE

V 6. in 7. razredu bomo pouk pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizirali v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu bomo pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk organizirali z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

(Skupno 688 obiskov, današnjih obiskov 1)