Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  OSNOVNE ŠOLE COL

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Col
Col 35
5273 ColTelefon: 05 36 43 350 (tajništvo), 05 36 43 352 (ravnatelj)Faks: 05 36 43 357e-naslov: info@os-col.si
Odgovorna uradna oseba: Ravnatelj zavoda: Jernej Ferjančič
Datum prve objave kataloga: 3. 1. 2014
Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-col.si/
Druge oblike kataloga:: Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda, Osnovna šola Col, Col 35, 5273 Col
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA  
2.a  Organigram in podatki o organizaciji zavoda :  
Kratek opis delovnega področja zavoda: Dejavnosti šole so:  
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje (SKD 2008)  
Šola opravlja še naslednje  dejavnosti (SKD 2002):  

M/80.422

H/55.510

I/60.230

K/70.200

K/74.871

O/92.310

O/92.623

G/ 52.630

DE 22.1

Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Dejavnost menz

Drug kopenski potniški promet

Dajanje lastnih nepremičnin v najem

Prirejanje razstav, sejmov kongresov

Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

Druge športne dejavnosti

Trgovina na drobno zunaj prodajaln

Založništvo

 
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Col (matična šola), Col 35, 5273 Col

Podružnica Podkraj (podružnična šola), Podkraj 9, 5273 Col

vodja podružnice: Veronika Tihelj Bajc, telefon: 05 36 43 370

 
Organigram zavoda: Organigram zavoda  
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:  
Pristojna oseba:

Jernej Ferjančič, ravnatelj zavoda

Osnovna šola Col, Col 35, 5273 Col

Telefon: 05 36 43 352

e-naslov: info@os-col.si

 
2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):  
Državni predpisi

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Uradni list RS

Zakon o zavodih (ZZ)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o računovodstvu (ZR)

Zakon o javnih financah (ZJF)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o financiranju šole v naravi

 
Predpisi EU https://eur-lex.europa.eu/homepage.html  
2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):  
Predlogi predpisov:

Predlogi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja so objavljeni na spletnih straneh pristojnega ministrstva:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

Zavod ni predlagatelj predpisov.

 
2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:  
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt zavoda (LDN)  
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:  
Vrste postopkov, ki jih vodi organ V skladu s 60.a členom Zakona o osnovni šoli se določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uporabljajo v postopkih v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).  
2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
Seznam evidenc: Zavod ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:  
Seznam zbirk: Katalog zbirk osebnih podatkov  
2.i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:  
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Publikacija šole

Šolski koledar

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila šolske prehrane

Vzgojni načrt

Hišni red

 
                   
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

Večina informacij je dostopna preko spletne strani: http://www.os-col.si/

Informacije so fizično dostopne vsak delovni dan v delovnem času na sedežu matične šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:  možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v  tekstovni obliki

Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

Urniki

Šolska publikacija

Šolski koledar

Zavod prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.

Ravnatelj:

Jernej Ferjančič

Katalog informacij javnega značaja OŠ Col

Organigram OŠ Col

(Skupno 1.580 obiskov, današnjih obiskov 1)